Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

Menu

Pomocnik/narzędzia edytorskie

Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

Ochrona danych osobowychROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE I UŻYTKOWANIU DANYCH FIRMY PÓLÓSZABÓ WĘGRY, s.r.o.

CEL INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH

Celem niniejszego Prospektu jest ustalenie zasad ochrony PÓLÓSZABÓ WĘGRY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej tylko "Spółka") oraz zasady ochrony i zarządzania danymi Spółki, które Spółka jako administrator danych uznaje za wiążące.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do prawa do zmiany niniejszego prospektu w dowolnym momencie poprzez informowanie swoich klientów i partnerów w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach.

W celu ochrony danych osobowych klientów i partnerów naszej firmy uważamy to za niezwykle ważne szanować prawo naszych klientów do samostanowienia w zakresie informacji. Uważamy, że ochrona danych naszych klientów jest sprawą najwyższej wagi i robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś czuł się bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej. Niniejsze przepisy opisują zasady i zakres Twoich danych osobowych, Twoje prawa i obowiązki jako administratorów danych.

Jeśli masz jakieś prośby lub pytania dotyczące tych informacji o zarządzaniu danymi, skontaktuj się z firmą pod adresem info@naszarelacja.pl. Nasz kolega jest do Twojej dyspozycji.

PODSTAWOWE WARUNKI

Podstawowe pojęcia zarządzania danymi są zdefiniowane w Ustawie CXII z 2011 r. O prawie do informacyjnego samostanowienia i wolności informacji . oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 95/46.
Najważniejszymi podstawowymi pojęciami związanymi z wykładnią niniejszego regulaminu są:

dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej: "użytkownik"); oznacza osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer, lokalizacja, identyfikator internetowy lub co najmniej jeden czynnik związany z tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna. /> zarządzanie danymi: każda operacja lub zestaw operacji obejmujących dane osobowe, takie jak gromadzenie, zapisywanie, systematyzacja, sortowanie, przechowywanie, przekształcanie lub modyfikacja, konsultacje, dostęp, wykorzystanie, komunikacja, transmisja, dystrybucja lub inne ujawnianie , koordynacja lub wzajemne powiązanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie
„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria wyznaczenia administratora mogą być również określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego;
„pośrednik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
odbiorca: każda osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu przekazywane są dane osobowe.
Zgoda użytkownika: dobrowolne, konkretne i dobrze poinformowane oraz jednoznaczne oświadczenie woli użytkownika, za pomocą którego użytkownik potwierdza poprzez oświadczenie lub akt jednoznacznego potwierdzenia, że ​​wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych. lub ona;
użytkownik: osoba fizyczna, która rejestruje się w celu korzystania z usług Spółki i podaje w związku z tym część swoich danych osobowych
Sklep internetowy / strona internetowa: sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej firmy (www.ourstory.hu )

MENEDŻER DANYCH INFORMACYJNYCH

Nazwisko: PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft.
siedziba: 1031. Budapest Varsa utca 14. 2/4
Przedstawiciel: Szabó Bence László Dyrektor zarządzający
Strona internetowa: www.ourstory.hu
Kontakt elektroniczny: info@naszarelacja.pl
Numer telefonu: +36705238516
Numer REGON: 25516289-2-41
Numer NIP: HU25516289
Numer rejestracyjny firmy: 01-09-279644
Numer rejestracyjny zarządzania danymi: NAIH-108801

Metody Płatności:
- Płatność gotówką przy odbiorze
- Poprzez stronę PayU

 


CEL ZARZĄDZANIA DANYMI

Celem zarządzania danymi jest zapewnienie świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Zakres danych osobowych niezbędnych do korzystania z tych usług znajdziesz w opisie usług. Zarządzanie danymi będzie się odbywać w szczególności:
rejestracja i logowanie;
ogólne zarządzanie danymi związanymi z zamówieniami online;
Subskrypcja / newsletter;
rozpatrywanie reklamacji;
proces konkursowy (losowanie);
pliki cookies;

SPOSÓB I PODSTAWA PRAWNA ZARZĄDZANIA DANYMI

Zarządzanie danymi dotyczącymi działalności Spółki odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody i upoważnienia prawnego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnej zgody, użytkownicy mogą cofnąć tę zgodę na każdym etapie przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach h to manipulacja, przechowywanie i przekazywanie zbioru podanych danych wymaganych przez prawo, o czym osobno informujemy naszych klientów.

Informujemy informatorów Spółki, że jeśli nie podadzą własnych danych osobowych, informator jest zobowiązany do uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że będzie przetwarzał przekazane lub udostępnione przez niego dane osobowe dotyczące innych osób fizycznych w trakcie korzystania z Usług (np. W trakcie publikacji treści tworzonych przez użytkowników itp.) Użytkownik uzyskał legalną zgodę osoby fizycznej osoba. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie udostępniane przez Użytkownika treści przesłane do Usług przez Użytkownika.

Podając adres e-mail dowolnego Użytkownika oraz dane podane podczas rejestracji (np. Adres e-mail, hasło, itp.), odpowiada również za to, że tylko podany przez niego adres e-mail lub podane przez niego dane korzystają z usługi. W związku z tą odpowiedzialnością cała odpowiedzialność za dostęp do adresu e-mail i / lub danych spoczywa wyłącznie na użytkowniku, który zarejestrował adres e-mail i przekazał dane.

Jego polityka zarządzania danymi jest zgodna z istniejącą ochroną danych ustawodawstwo, w szczególności:

2011 CXII. Ustawa - o prawie do informacji, samostanowieniu i wolności informacji (Infotv.);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu uchylające rozporządzenie (WE) nr 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
ustawa V z 2013 roku - Kodeks cywilny (OZ);
ustawa C z 2000 roku - o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
2017. LIII. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Pmt.);
2013 CCXXXVII. Ustawa o instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych (hpt.).

Zarządzanie danymi opiera się na dobrowolnym i świadomym oświadczeniu użytkowników, które zawiera wyraźną zgodę użytkowników na wykorzystanie ich danych osobowych podanych podczas korzystania ze strony internetowej i tworzonych na jej temat danych osobowych. W przypadku zarządzania danymi na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych do podmioty przetwarzające dane wymienione w niniejszym prospekcie mogą korzystać. Przekazanie danych osobowych stronie trzeciej lub organowi, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, jest możliwe tylko na podstawie oficjalnej decyzji lub za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika.

Operatorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasady dobrej wiary oraz uczciwości i przejrzystości, a także z przepisami obowiązującego prawa oraz niniejszego Prospektu.

Dane osobowe niezbędne do korzystania z Usług będą wykorzystywane przez Administratorów danych zgoda odpowiedniego Użytkownika i tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Operatorzy mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w niniejszym prospekcie lub przetwarzać je w celu określonym w odpowiednich przepisach. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest proporcjonalny do celu zarządzania danymi i nie wykracza poza jego zakres.

We wszystkich przypadkach, w których administrator zamierza wykorzystać dane osobowe w celu innym niż pierwotny zbieranie danych, informuje o tym użytkownika i uzyskuje jego uprzednią wyraźną zgodę lub daje mu możliwość zakazania wykorzystywania.

Administratorzy danych nie kontrolują przekazanych danych osobowych. Osoba, która je przekazała, ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych. Dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej, która sprawuje nad nią nadzór rodzicielski. Operator nie może kontrolować zgody osoby wyrażającej zgodę ani treści jej oświadczenia, dlatego użytkownik lub osoba sprawująca nad nim nadzór rodzicielski gwarantuje, że zgoda jest zgodna z prawem. O ile nie zostanie wyrażona zgoda, dane osobowe użytkownika, który nie ukończył 16 lat - za wyjątkiem adresu IP, z którego korzysta się z Serwisu, który jest zapisywany automatycznie ze względu na charakter usług internetowych.
< br /> Administratorzy danych nie przekazują danych osobowych stronom innym niż podmioty przetwarzające informacje zawarte w niniejszym prospekcie oraz, w niektórych przypadkach, określone w tym prospekcie.

w jakiejkolwiek formie i dlatego nie kwalifikują się jako zarządzanie danymi lub przenoszenie danych.

Administratorzy danych - w określonych przypadkach na formalne żądanie sądu lub policji, postępowanie sądowe z tytułu naruszenia praw autorskich, majątkowych lub innego naruszenia lub z powodu ich uzasadnionego podejrzenia, szkodzą interesom Administratorów, zagrażają świadczeniu Usług itp. Udostępniać dane osobowe odpowiedniego Użytkownika podmiotom trzecim.

System administratora danych może gromadzić dane o aktywności użytkownika, których nie można łączyć z innymi danymi podanymi przez użytkowników podczas rejestracji lub z danymi wygenerowanymi podczas korzystania inne strony internetowe lub usługi.

Operatorzy informują o poprawkach, ograniczeniach lub danych osobowych, które przetwarzają. poinformuje zainteresowanego Użytkownika i wszystkie osoby, którym dane osobowe zostały wcześniej przekazane w celu zarządzania danymi. Powiadomienie można pominąć, jeżeli nie narusza to uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w celu zarządzania danymi.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO administratorzy danych nie są zobowiązani do wyznaczenia Inspektor ochrony danych.


ZAKRES ZARZĄDZANYCH DANYCH OSOBOWYCH


Jeżeli Użytkownik odwiedzi interfejs Serwisu, system Spółki automatycznie zapisze jego adres IP. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do serwisu, administrator danych podaje jego adres IP w związku ze świadczeniem usługi, biorąc pod uwagę prawnie uzasadniony interes operatora oraz zgodne z prawem świadczenie usługi (np. W celu zapobiegania nielegalnemu korzystaniu lub treści) bez odrębna zgoda użytkownika.

Żadne dane nie są wymagane do korzystania, przeglądania lub modyfikowania Witryny.

Jeżeli Użytkownik kupi produkt w Witrynie, Spółka przetwarza również następujące Dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań umownych: data zakupu: data zakupu, liczba zakupionych produktów, cena zakupu produktu, automatycznie generowany numer identyfikacyjny.

Za wyraźną i dobrowolną zgodą użytkownika oraz przy użyciu plików cookie firma zarządza cechami osobowymi, osobistymi preferencjami i zainteresowaniami użytkownika w sposób zautomatyzowany.

W przypadku, gdy Użytkownik zażąda dostarczenia zakupionego produktu, Firma przetwarza również dane osobowe, które podaje w celu zapewnienia dokładnej dostawy i fakturowania: imię i nazwisko, kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, nazwa do faktury, adres rozliczeniowy, cena zakupu , numer produktu, numer telefonu.

DANE TECHNICZNE

Spółka dobiera i obsługuje narzędzia informatyczne służące do zarządzania danymi osobowymi w trakcie świadczenia usługi w taki sposób, aby zarządzane dane są:
dostępne dla upoważnionych osób (dostępność);
jego autentyczność i uwierzytelnienie są zabezpieczone (autentyczność zarządzania danymi);
jego integralność może zostać zweryfikowana (integralność danych);
być chronione przed nieuprawnionym dostępem (poufność danych).

Firma podejmie odpowiednie środki w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem oraz przypadkowym zniszczeniem. < br />
Firma chroni bezpieczeństwo zarządzania danymi środkami technicznymi, organizacyjnymi i organizacyjnymi, które zapewniają poziom ochrony współmierny do ryzyka związanego z zarządzaniem danymi.

Firma zachowuje poufność < br /> podczas zarządzania danymi: chroni informacje przez to, że dostęp do nich mają tylko ci, którzy mają do nich prawo;
integralność: chroni dokładność i kompletność informacji oraz sposób ich przetwarzania;
dostępność: zapewnia, że ​​gdy autoryzowany użytkownik tego potrzebuje, może faktycznie uzyskać dostęp i mieć niezbędne informacje.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA NIEKTÓRYCH DANYCH

Rejestracja i Zaloguj się

W takim przypadku za osobę, której dotyczy problem, uważa się użytkownika, który dobrowolnie rejestruje się w Serwisie lub łączy się ze swoim kontem na Facebooku. Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja. Jeśli jednak użytkownik zarejestruje się, może zapisać zmodyfikowany produkt, wrócić do niego później i nie musi ponownie rozpoczynać edycji i nie musi przesyłać do Spółki danych osobowych za każdym razem, gdy korzysta z serwisu.
Poniższe informacje podczas rejestracji zostaną zapisane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwa kraju. Informacje te są obowiązkowe, a zarządzanie tymi informacjami ma na celu ułatwienie edycji na stronie internetowej firmy, uproszczenie świadczenia usługi, wyświetlanie dostosowanych treści i reklam, tworzenie statystyk, identyfikację użytkownika przy ponownym logowaniu oraz uproszczenie procesu składania zamówienia. Dane udostępnione przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi mogą być wykorzystane przez Administratora danych do tworzenia grup użytkowników oraz do wyświetlania w Grupie użytkowników ukierunkowanych treści lub reklam dla grup użytkowników.
Jeżeli użytkownik zamówi produkt po rejestracji, system rejestruje dane dotyczące dostawy i fakturowania. Nazwa dostawy, adres dostawy (kraj, kod pocztowy, miasto, strefa ogólnodostępna, rodzaj, numer domu, piętro, drzwi), a także dane do dostawy i rozliczenia za zgodą Użytkownika nazwa i adres rozliczeniowy (kraj, kod pocztowy, miasto, obszar publiczny, typ, numer domu, piętro, drzwi).
Podstawę prawną przetwarzania danych określa art. 6 ust. 1 litera A) RODO oraz w InfoTv. § 5 ust. 1 litera A) ustalone zgodnie z TV. 13 / A. § ​​(4) i art. § 6 ust. 5.
Czas przetwarzania danych: do odwołania zgody przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wypowiedzieć swój status zarejestrowany. Jeśli użytkownik wyloguje się, jego dane osobowe dotyczące statusu zalogowanego / zalogowanego użytkownika zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte.
Zaloguj się za pomocą konta na Facebooku: Jeśli użytkownik połączy swoje konto na Facebooku ze stroną internetową znajdującą się na jego / jej dyskrecji (ułatwi to zakup) Oprócz powyższego firma może również zarządzać następującymi danymi osobowymi użytkownika: nazwa profilu na Facebooku, adres URL profilu na Facebooku, identyfikator profilu na Facebooku, zdjęcie profilowe na Facebooku, adres e-mail na Facebooku, Facebook adres, płeć, urodziny, profil i adres URL witryny. W takim przypadku dane osobowe (adres IP, nazwa użytkownika, adres e-mail) zostaną przekazane zewnętrznemu usługodawcy. Ci zewnętrzni usługodawcy zbierają, przetwarzają i przesyłają dane osobowe zgodnie z ich własną polityką prywatności. Zewnętrzni dostawcy usług współpracujący z firmą w celu ułatwienia rejestracji, zgłoszenia i usług reklamowych:
- Facebook Inc .: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),
- Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

Korzystając z piksela na Facebooku, witryna może raportować konwersje, budować grupę docelową, a firma uzyskuje szczegółowe dane analityczne na temat korzystania z witryny przez odwiedzających. Umożliwia to sieci społecznościowej mapowanie nawyków użytkownika, a interfejs Facebooka może wyświetlać dostosowane oferty i reklamy.

Ogólne zarządzanie danymi związanymi z zamówieniami online:

W tym przypadku osobą, której dane dotyczą, jest Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej i znajdującego się na niej sklepu i zamawia produkty poprzez rejestrację lub bez rejestracji w sklepie internetowym.
Cel zarządzania danymi: zakup w Serwisie, zamówienie, wystawienie dokumentu księgowego, realizacja zamówienia, dowód zakupu i zapłaty, wypełnienie obowiązku księgowego, dostawa produktu.
Dane osobowe podane w Serwisie w celu dokonania zakupów będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania tej umowy. Podstawę prawną zarządzania danymi stanowią przepisy prawa. 13 / A (1) - (3) a článku 6 ods. 1 litera B) RODO.
Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w celu zakupu wybranego produktu. Bez danych osobowych Firma nie może zrealizować Twojego zamówienia i nie może zostać zawarta żadna umowa z użytkownikiem.
Zakres zarządzanych danych: numer zamówienia, data, godzina, nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, zmodyfikowany, unikalny produkt, ilość, cena zakupu, kolor, szczegóły wybranej płatności, sposób rozliczenia i dostawy, adres IP ostatniego logowania adres, czas ostatniego logowania.
Czas zarządzania danymi: Dane osobowe Spółki są przechowywane przez Spółkę tylko do czasu zawarcia zawartej umowy, chyba że Spółka wymaga dalszego przechowywania danych Użytkownika w związku z przekazaniem danych organom ( np. organy podatkowe). Takie obowiązkowe zarządzanie danymi to np. Przechowywanie wystawionych faktur przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości (zgodnie z § 169 ust. 2 ustawy o rachunkowości dokument księgowy bezpośrednio i pośrednio potwierdzający zapisy księgowe musi być przechowywany przez 8 lat
Podstawa prawna przechowywania i przekazywania danych osobowych Użytkownika organom zgodnie z obowiązkiem prawnym została określona w art. 6 ust. 1 litera C) RODO oraz w InfoTv. § 5 ust. 1 litera (B) zapewnić, że: 13 / A (1).

Zarządzanie danymi dostawy:

Jeśli Użytkownik zawrze umowę z Firmą i wybierze dostawę zamiast osobistej, Firma przekaże następujące dane Użytkownika swoim dostawcom usług logistycznych w celu dostarczenia zamówionych przez Użytkownik.
Dotyczy: Użytkownik, któremu firma dostarcza zamówiony produkt do wyznaczonego miejsca wykonania.
Zakres zarządzanych danych: imię i nazwisko odbiorcy, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer przesyłki, wartość przesyłki, wybrane informacje dotyczące płatności i wysyłki, kwota płatności za pobraniem, nazwa i adres rozliczeniowy; a także informacje przekazane Firmie w związku z pobytem pod wskazanym adresem, a także inne dane podane w komentarzu do zamówienia (np. inna nazwa na dzwonku).
Cel zarządzania danymi: realizacja zamówień, dokumentacja zakupów i płatności, wypełnianie obowiązków księgowych.
Podstawa prawna zarządzania danymi: art. 1 litera B) RODO; 13 / A (1) do (3).
Czas zarządzania danymi: TV. Zgodnie z § 169 ust. 28 lat.
Przekazywanie danych, odbiorcy przekazu danych: w przypadku dostawy do domu, dostawy powyższe dane firma przekaże firmie kurierskiej / kurierskiej. Podstawą prawną przesyłania danych jest prawo. 13 / A, paragrafy 1-3 i InfoTv. Sekcja 6 5, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 litera B) RODO. Usługi świadczone przez firmę kurierską podlegają jej ogólnym warunkom handlowym oraz zasadom zarządzania danymi, które Użytkownik akceptuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
Dostawcy usług logistycznych: przekazane dane są przechowywane tylko do czasu dostarczenia zamówionych produktów, chyba że przepisy prawa wymaga dalszego przechowywania danych użytkownika dla swoich dostawców usług logistycznych w związku z przekazaniem danych organom (np. Urzędowi Skarbowemu).
Po wejściu w życie niniejszego regulaminu firma kurierska: firma kurierska GLS.

Procesory danych służące do fakturowania elektronicznego

Firma przesyła dane osobowe i dane na zamówienia użytkowników zarejestrowane podczas rejestracji lub zamówienia FCM-ADÓBOX Kft. W celu elektronicznego fakturowania zamówionych produktów i przechowywania faktury. Przesyłane w ten sposób dane osobowe są przetwarzane zgodnie z własnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i zarządzania danymi.
Dotyczy: Użytkownicy, którzy kupują produkt lub Użytkownicy, którzy żądają faktury elektronicznej za swoje zamówienia.
Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail, nazwa do faktury, adres do faktury, identyfikator zamówienia, cena i ilość zamawianych produktów.
Cel zarządzania danymi: wypełnienie obowiązku rozliczeniowego związanego z realizacją zamówienia.
Podstawa prawna zarządzania danymi: Ektv. 13 / A, paragrafy 1-3 i InfoTv. Sekcja 6 5, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 litera B) ic) RODO.
Czas zarządzania danymi: TV. Zgodnie z paragrafem 169 ust. 2: 8 lat.

Subskrypcja i wysyłka newslettera

Subskrypcja newslettera jest możliwa w tym samym czasie co rejestracja.
Jeżeli Użytkownik jest zarejestrowany, aby otrzymywać aktualności, dane osobowe podane podczas rejestracji w tym celu będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania wiadomości na jego adres e-mail, jeśli użytkownik wyraził zgodę na zarządzanie danymi. Newsletter zawiera elementy marketingu bezpośredniego i reklamy.
Zakres zarządzanych danych: adres e-mail, imię i nazwisko, zgoda na żądanie marketingu bezpośredniego, jego data, tematy wynikające z poprzednich zakupów, zastosowany sposób odbioru; Dane analityczne związane z wysyłaniem i dostarczaniem wiadomości (np. Wysyłanie i otwieranie, data i godzina odsyłacza w liście, powód niedostarczenia).
Cel przesyłania danych: wysyłanie biuletynów e-mail zawierających informacje handlowe reklama dla zainteresowanych, wyświetlanie komunikatów marketingowych, informacje o aktualnych informacjach i promocjach związanych z produktami i usługami firmy, zapytania w zakresie marketingu bezpośredniego, kontakt Firma przetwarza dane podane przez użytkowników.
Podstawa prawna przetwarzania danych jest określona w art. 6 ust. 1 litera A) RODO oraz w InfoTv. § 5 ust. 1 litera A) ustalone zgodnie z TV. 13 / A. § ​​(4) i art. Sekcja 6 5.
Czas zarządzania danymi: Dane osobowe przekazane Użytkownikowi w celu wysyłania wiadomości będą przechowywane przez Spółkę tylko do momentu wypisania się z newslettera poprzez kliknięcie przycisku "wypisz się" lub prośby o usunięcie z listy aktualności e-mailem. lub wkład. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, Firma nie będzie kontaktować się z użytkownikiem w celu przesłania dalszych biuletynów lub ofert. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera i bezpłatnie wycofać swoją zgodę. W przypadku wylogowania się Użytkownika jego dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
Firma nie korzysta z żadnych uczestników operacji przesyłania wiadomości.

Rozpatrywanie reklamacji

Dotyczy: Użytkownik, który wysyła do firmy skargę dotyczącą którejkolwiek z usług świadczonych przez firmę.
Zakres zarządzanych danych: numer zamówienia , nazwa klienta, adres, e-mail adres, numer telefonu, nazwa produktu, cena zakupu, data zakupu i zgłoszenie reklamacji, opis reklamacji, kwalifikacja klienta jako konsumenta, reklamacja klienta i sposób rozpatrywania reklamacji.
Cel zarządzania danymi: obsługa reklamacji dotyczące wszelkich usług świadczonych przez firmę.
Podstawa prawna zarządzania danymi: Info Tv. § 5 ust. 1 litera A), z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 a 6 a článku 6 ods. 1 litera A) do c) RODO; zgodnie z Ektv. 13 / A. § ​​(1) i Fgytv. 17 / A. §.
Czas przetwarzania danych: Fgytv. 17 / A. § ​​(7) od daty nagrania.

Zakłady (loterie, głosowanie)

Zasady zarządzania zakładami, akcje organizowane wspólnie z osobami trzecimi, dalsze zarządzanie danymi itp. hoc ustalane jest przez firmę indywidualnie w związku z danym wydarzeniem zgodnie z charakterystyką poszczególnych wydarzeń.

Pliki cookie

w celu zapewnienia spersonalizowanej zawartości, Spółka umieszcza niewielki pakiet danych (tzw. „cookie”) na komputerze użytkownika). Celem pliku cookie jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ruchu na stronie w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego komputera lub ustawić przeglądarkę tak, aby wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączając stosowanie plików cookies, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez plików cookies działanie serwisu nie jest kompletne.
Serwisy wykorzystują pakiety informacyjne (cookies) tworzone przez serwer WWW na urządzeniu, z którego korzysta odwiedzający, jeśli gość wyrazi na to zgodę na początku wizyty. Te pakiety informacyjne zbierają informacje, przechowują indywidualne ustawienia odwiedzających oraz zapobiegają utracie danych, dzięki czemu są wykorzystywane np. podczas korzystania z koszyków online i ogólnie ułatwiają odwiedzającym korzystanie ze strony internetowej.
Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, zwraca wcześniej zapisany pakiet informacyjny, przetwarzający ją usługodawca ma możliwość powiązania aktualnej wizyty użytkownika do poprzedniego.

Absolutnie konieczne jest, aby pliki cookie sesji.
Celem tych plików cookie jest umożliwienie odwiedzającym pełnego i bezproblemowego przeglądania strony internetowej www.ourstory.hu, korzystania z ich funkcji i usług na nich dostępnych . Te rodzaje plików cookie trwają do końca sesji (przeglądania), ten rodzaj plików cookie jest automatycznie usuwany z komputera lub innego urządzenia używanego do przeglądania po zamknięciu przeglądarki.

Łącza do innych witryn internetowych
Witryny mogą zawierać łącza lub odniesienia do innych witryn internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za technologię plików cookie / śledzenia innych witryn internetowych.

Pliki cookie stron trzecich (analityczne)
Wykorzystuje również Google Analytics jako plik cookie strony trzeciej na stronie www.naszarelacja.pl . Korzystając z Google Analytics do celów statystycznych, www.ourstory.hu zbiera informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Możesz użyć tych danych, aby ulepszyć swoją witrynę internetową i wygodę użytkownika. Te pliki cookie pozostają również na komputerze odwiedzającego lub innym urządzeniu używanym do przeglądania, w przeglądarce odwiedzającego lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
Firma korzysta również z usługi analizy sieci Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Google używa plików cookie, aby skrócić adres IP użytkownika, który jest przesyłany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Utworzone w ten sposób informacje są tam przechowywane przez 50 miesięcy. Na podstawie tych informacji Google ocenia korzystanie z serwisu przez użytkowników w imieniu operatora serwisu i generuje raporty z aktywności serwisu oraz świadczy inne usługi związane z korzystaniem ze strony i internetu na rzecz operatora serwisu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, użytkownik może odmówić stosowania plików cookies, a także zabronić Google zbierania i przetwarzania danych generowanych przez pliki cookies oraz korzystania ze strony internetowej użytkownika (https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = pl).
Jako klient AdWords, Google korzysta również z Google Conversion Tracking, usługi świadczonej przez Google Inc. Google AdWords wyświetla strony internetowe w przestrzeni reklamowej Google. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, klikając reklamę Google, Google Adwords umieszcza plik cookie („plik cookie konwersji”) na urządzeniu, z którego korzysta. Ten plik cookie wygasa za 30 dni. Plik cookie nie jest używany przez firmę do osobistej identyfikacji. Jeśli plik cookie jest ważny, zewnętrzni dostawcy usług, w tym Google, przechowują te pliki cookie, jeśli użytkownik wcześniej odwiedził witrynę reklamodawcy, i w rezultacie wyświetla użytkownikowi reklamy w witrynie. adres, numer telefonu, nazwa produktu, cena zakupu, data zakupu i zgłoszenie reklamacji, opis reklamacji, kwalifikacja klienta jako konsumenta, reklamacja klienta i sposób rozpatrywania reklamacji.
Cel zarządzania danymi: obsługa reklamacji dotyczące wszelkich usług świadczonych przez firmę.
Podstawa prawna zarządzania danymi: InfoTv. § 5 ust. 1 litera A), z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 a 6 a článku 6 ods. 1 litera A) do c) RODO; zgodnie z Ektv. 13 / A. § ​​(1) i Fgytv. 17 / A. §.
Czas przetwarzania danych: Fgytv. 17 / A. § ​​(7) od daty nagrania.

Zakłady (loterie, głosowanie)

Zasady zarządzania zakładami, akcje organizowane wspólnie z osobami trzecimi, dalsze zarządzanie danymi itp. hoc ustalane jest przez firmę indywidualnie w związku z danym wydarzeniem zgodnie z charakterystyką poszczególnych wydarzeń.

Pliki cookie

w celu zapewnienia spersonalizowanej zawartości, Spółka umieszcza niewielki pakiet danych (tzw. „cookie”) na komputerze użytkownika). Celem pliku cookie jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ruchu na stronie w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego komputera lub ustawić przeglądarkę tak, aby wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączając stosowanie plików cookies, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez plików cookies działanie serwisu nie jest kompletne.
Serwisy wykorzystują pakiety informacyjne (cookies) tworzone przez serwer WWW na urządzeniu, z którego korzysta odwiedzający, jeśli gość wyrazi na to zgodę na początku wizyty. Te pakiety informacyjne zbierają informacje, przechowują indywidualne ustawienia odwiedzających oraz zapobiegają utracie danych, dzięki czemu są wykorzystywane np. podczas korzystania z koszyków online i ogólnie ułatwiają odwiedzającym korzystanie ze strony internetowej.
Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, zwraca wcześniej zapisany pakiet informacyjny, przetwarzający ją usługodawca ma możliwość powiązania aktualnej wizyty użytkownika do poprzedniego.

Absolutnie konieczne jest, aby pliki cookie sesji.
Celem tych plików cookie jest umożliwienie odwiedzającym pełnego i bezproblemowego przeglądania strony internetowej www.naszarelacja.pl, korzystania z ich funkcji i usług na nich dostępnych . Te rodzaje plików cookie trwają do końca sesji (przeglądania), ten rodzaj plików cookie jest automatycznie usuwany z komputera lub innego urządzenia używanego do przeglądania po zamknięciu przeglądarki.

Łącza do innych witryn internetowych
Witryny mogą zawierać łącza lub odniesienia do innych witryn internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za technologię plików cookie / śledzenia innych witryn internetowych.

Pliki cookie stron trzecich (analityczne)
Wykor

Pisanie
to nie jest samo życie,
ale
może przywrócić Cię
do życia
Stephen King

Jesteś pewny?


Raczej nie Tak