Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

Menu

Pomocnik/narzędzia edytorskie

Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

To jest landing

WARUNKI KONKURSU

PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft

OURSTORYPOLAND.PL  26.8.2022

 

 1. PRZEPISY WSTĘPNE

Organizatorem i podmiotem przeprowadzającym konkurs jest PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft, o numerze NIP: HU25516289 - @ourstorypoland

Konkurs odbywa się publicznie na terytorium Republiki Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, Facebook.

Przedmiotem niniejszych zasad konkursu jest uregulowanie stosunku prawnego między uczestnikami konkursu a jego organizatorem. W momencie uczestnictwa w konkursie uczestnik akceptuje te zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają również następujące warunki:

 • są starsze niż 15 lat (w dniu ogłoszenia konkursu)
 • posiadają adres korespondencyjny w Polsce
 • są zarejestrowane na portalu społecznościowym Instagram (www.instagram.com)
 • posiadają aktywne konto na portalu Instagram w czasie trwania konkursu
 • przestrzegają zasad użytkowania portalu Instagram
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzanym konkursem, w którym biorą udział
 • przestrzegają zasad niniejszego konkursu

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie tylko raz, używając własnego autentycznego profilu na Instagramie. Wszelkie modyfikacje reakcji są zabronione. Profile, które mogą wydawać się fikcyjne, będą wykluczone z udziału w konkursie. Wykluczeni z udziału w konkursie są również pracownicy organizatora konkursu, a także osoby pozostające w stosunku umownym z organizatorem i podmiotami zależnymi.

 

 1. KONKURS I ZWYCIĘZCY

Czas trwania konkursu: Konkurs trwa od momentu publikacji zgłoszenia (26.08.2022 r) do ustalonej daty zakończenia konkursu przypadającej na dzień 24.09.2022 r. o godzinie 24.00 Organizator rozpoczyna konkurs, publikując go na profilu na Instagramie.

 

Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 • Napisanie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.
 • Spełnienie powyższych kroków najpóźniej do daty zakończenia konkursu, tzn. do 24.09.2022 r. o godzinie 24.00

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez przedstawiciela organizatora.

 

Wybrany zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą przewidzianą dla zwycięzcy jest książka własnej edycji na stronie Our Story. Zwycięzca ma 48 godzin od ogłoszenia wyniku, aby odpowiedzieć na wiadomość i odebrać nagrodę. Niezastosowanie się do tego kryterium spowoduje przepadek nagrody na rzecz organizatora. Jeśli w dowolnym momencie po ogłoszeniu zwycięzcy, a przed wysłaniem nagrody do zwycięzcy, zostanie stwierdzone naruszenie zasad konkursu przez zwycięzcę, roszczenie dot. nagrody również zostanie uznane za bezpodstawne. Zwycięzca ma prawo do roszczeń dot. wygranej w tym konkursie. Koszty dostarczenia nagrody ponosi organizator konkursu. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie nagrody na adres podany przez zwycięzcę, zwycięzca zobowiązany jest zwrócić organizatorowi koszty poniesione w związku z transportem nagrody.

 

 1. DANE OSOBOWE

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, identyfikator użytkownika na portalu społecznościowym i adres na Instagramie) w celu kontroli uczestników podczas i po konkursie. Podane w konkursie dane osobowe mogą zostać udostępnione przewoźnikowi w przypadku wygranej.

 

Uczestnikowi przysługują prawa zagwarantowane ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Podanie danych jest dobrowolne i nie może być na uczestniku wymuszone. Uczestnik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w formie pisemnej. Wycofując swoją zgodę, uczestnik traci prawo do wygranej. W przypadku wątpliwości co do swoich praw, uczestnik może skontaktować się z organizatorem lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane tylko przez niezbędny okres czasu i nie później niż 2 lata po zakończeniu konkursu. Dane mogą być przetwarzane zarówno automatycznie, jak i przez pracowników lub przedstawicieli organizatora.

 

Dane osobowe podawane przez uczestnika na Instagramie będą również przetwarzane przez Facebook Inc., z zastrzeżeniem aktualnych warunków korzystania z portalu Instagram (www.instagram.com)

 

 1. INNE POSTANOWIENIA

Organizator ma prawo do modyfikacji lub odwołania konkursu w dowolnym momencie podczas jego trwania. Zasady konkursu mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane przez organizatora podczas trwania konkursu. Obowiązujące w danym momencie pełne zasady będą zawsze dostępne w notatkach na stronie internetowej organizatora konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe spowodowane działaniami konkursowymi lub wygraną w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie nagrody podczas jej transportu do zwycięzcy.

 

Nie jest możliwa zamiana wygranej materialnej na alternatywę pieniężną.

 

Organizator konkursu ma prawo w dowolnym momencie podczas trwania konkursu wykluczyć uczestnika lub usunąć jego reakcję, jeżeli naruszony został którykolwiek z warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie.

 

Ten konkurs nie jest sponsorowany, zarządzany ani powiązany z portalem społecznościowym Instagram i Facebook.

 

26.8.22

Pisanie
to nie jest samo życie,
ale
może przywrócić Cię
do życia
Stephen King

Jesteś pewny?


Raczej nie Tak